INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVILOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost

Desátá projektová, s.r.o.
IČ: 28930975 se sídlem Sinkulova 78/33, Praha 4, PSČ 14700 doručovací adresa Hořejší nábřeží 1715/11, Praha 5, 150 00 zastoupená jednatelem Ing. Ivanem Balášem

dále jen „správce“

tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) informuje subjekt osobních údajů, že zpracovává dále uvedeným způsobem jeho osobní údaje získané od subjektu osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:
 realizace smluvního vztahu se subjektem údajů
 vedení evidence zákazníků / klientů

na právním základě nezbytného zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů (čl. 6. odst. 1, písm. b) GDPR) a nezbytného zpracování pro účely oprávněných zájmů správce spočívajících v ochraně jeho majetku v případě porušení smluvních povinností subjektu údajů (čl. 6. odst. 1, písm. f) GDPR) a to v rozsahu údajů poskytnutých k uvedeným účelům subjektem údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, pokud byly tyto údaje v uvedeném rozsahu poskytnuty.

Osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů a do uplynutí promlčecí doby vzájemných nároků z takového vztahu vzniklých.

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné třetí osobě (příjemci), vyjma společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 49240901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2051, která financuje výstavbu projektu bytového domu„Panna a Baba“, a to z důvodu identifikace plátce finančních prostředků v souvislosti s úhradou kupní ceny na vázaný stavební účet touto bankou vedený. Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem správce pro vznik smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů, přičemž pro plnění daného vztahu je nezbytné poskytnout osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo a e-mail (dále jen „nezbytné údaje“). Poskytnutí nezbytných údajů je podmínkou pro plnění smlouvy.

Vyberte si byt a zvolte standard svého života

DEVELOPER PROJEKTU

AYOR development a.s.
Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6
sona.svimberska@ayor.cz
Tel.:+420 737 200 011
www.ayor.cz

ADRESA PROJEKTU

Strašnice - Rybníčky
Lokalita prvorepublikových vil
Ulice Žernovská/Strašínská
100 00 Strašnice, Praha 10

logo